fbpx

Aftalevilkår hos Sipureco gældende fra 1. oktober 2019

Følgende betingelser er gældende, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

1. Ophavsret

1.1 Tekster, fotos, lyd- og videooptagelser, herefter betegnet som indhold, leveres i henhold til gældende lov om ophavsret. Indholdet er beskyttet af Dansk lovgivning, specifikt Ophavsretsloven, og indholdet tilhører alene Jan Høst-Aaris, der er ophavsmand.

1.2 Ophavsretten gøres ikke til genstand for handel. Det er udelukkende brugsretten, altså retten til publicering, der erhverves ved køb af indhold eller ved at ophavsmanden stiller indholdet til rådighed for brugeren.

2. Brugsret

2.1 Indhold må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder som udgangspunkt kun for engangsreproduktion. Undtaget herfor er  indhold, der er købt til enten et aftalt antal publiceringer eller købt til et ubegrænset antalt publiceringer i en aftalt periode.

2.2 Billeder må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden ophavsmandens skriftlige tilladelse.

2.3 Faksimilegengivelser af billeder afregnes som almindeligt billedbrug.

2.4 Er anvendelsen ikke aftalt på forhånd, påhviler det kunden/brugeren at redegøre fuldstændigt for brugen af indholdet på ophavsmandens forlangende.

2.5 Indhold må ikke udlånes, og brugsretten må ikke overdrages/videresælges uden skriftlig aftale med Jan Høst-Aaris. Foreligger en tilladelse skal Jan Høst-Aaris’ prislistetakster og betingelser respekteres under alle forhold.

2.6 Redaktionelt indhold må ikke anvendes til reklame/kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse.

2.7 Redaktionelt indhold må beskæres og justeres inden for den almindelige kutyme, men ikke udsættes for billedmanipulation uden Jan Høst-Aaris’ tilladelse.

2.8 Billeder til kommercielt brug må anvendes som logoer eller indgå i heri. Det samme gælder til firmanavne og varemærker, såfremt der bliver indgået særaftale herom.

2.9 Billeder til kommercielt brug må anvendes til fremstilling og salg af produkter, hvor produktets primære værdi udgøres af billederne, eksempelvis postkort, krus, t-shirts, kalendere, plakater, screensavers eller wallpapers, såfremt der forudgående bliver indgået en særaftale herom.

3. Navngivning af ophavsmand

3.1 Ved offentliggørelse af indhold af Jan Høst-Aaris skal ophavsmandens navn anføres, f.eks. som “Af: Jan Høst-Aaris/Sipureco” eller “Foto: Jan Høst-Aaris/Sipureco” ved billedet, artiklens byline eller i kolofonen med et sidetal, så der ikke kan være tvivl om, hvilke tekster/billeder, Jan Høst-Aaris er ophavsmand til.

3.2 Ved udeladelse af navngivning kan der debiteres et tillæg på 100 % oven i prisen for anvendelsen, som godtgørelse for manglende navngivning.

3.3 Efter offentliggørelse skal et eksemplar af publikationen i trykt eller digital udgave, fx pdf, fremsendes vederlagsfrit til Jan Høst-Aaris. Benyttes indhold på internettet kan en opgørelse, der indeholder link til det/de steder på internettet, hvor indholdet bruges, fremsendes.

4. Ret til forvisning til anden side

4.1 Jan Høst-Aaris forbeholder sig ret til at forevise de udarbejdede tekster og billeder til anden side som eksempler på sit arbejde, herunder også at gøre dem offentligt tilgængeligt på f.eks. websites, trykt markedsføringsmateriale m.m. Ønsker kunden ikke, at optagelser forevises/offentliggøres, påhviler det kunden at indgå aftale herom ved ordreafgivelse. Jan Høst-Aaris vil normalt først vise indhold fra løste opgaver, efter kunden har bragt det leverede materiale eller dele heraf.

5. Ansvar i forbindelse med offentliggørelse af indhold

5.1 Enhver offentliggørelse/publicering af indhold sker på køber/brugers eget ansvar. Jan Høst-Aaris/Sipureco kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af offentliggørelse af indholdet.

5.2 Brugen af enkelte fotos og videoer kan være begrænset af forskellige forhold og aftaler. Det vil fremgå af billedteksten ved billedet/videoen. Det er købers/brugers ansvar at iagttage og respektere eventuelle restriktioner for anvendelsen af billedmaterialet.

5.3 Leverede billeder til redaktionel brug er generelt ikke modelfotos.

5.4 For redaktionelt indhold gælder det, at brugsretten ikke omfatter de afbillede personers tilladelse til offentliggørelse. Det er købers/brugers ansvar at indhente tilladelse til offentliggørelse fra de afbillede personer.

5.5 Hvis en person afbilledes i en sammenhæng, der kan opfattes som krænkende, er køber/bruger ansvarlig for at opfylde eventuelle krav om erstatning fra den afbillede person.

5.6 Køber/bruger påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.

5.7 Det er købers/brugers ansvar at indhente samtykke til offentliggørelse, såfremt der i indholdet forekommer motiver, varemærker eller lignende, der er ophavsretligt beskyttet. Jan Høst-Aaris kan ikke drages til ansvar, hvis der bliver fremsat krav som følge af, at køber/bruger ikke har indhentet samtykke.

6. Lagring af indhold i kundens produktionssystem

6.1 Køber/bruger må ikke lagre indholdet. Undtaget herfra er digital håndtering i den periode, der er nødvendig for den aktuelle produktion. Alt indhold skal efter aftalens ophør slettes fra købers/brugers produktionssystem. Indhold, der i kontraktperioden har været anvendt på køber/brugers online platforme, må efter aftalens udløb kun være tilgængeligt i den kontekst, hvor det oprindeligt blev publiceret.

7. Misbrug og uretmæssig anvendelse af indhold

7.1 Jan Høst-Aaris/Sipureco forbeholder sig ret til at forfølge ethvert misbrug og uretmæssig anvendelse af tekster, fotos og video.

7.2 Køber/bruger forpligter sig til at respektere eventuelle tidsbetingede klausuler for offentliggørelse, ligesom køber/bruger er forpligtet til at afpublicere billeder, der tilbagekaldes. Det gælder uanset, hvordan køber/bruger er kommet i besiddelse af indhold af Jan Høst-Aaris

8. Arkivbilleder 

8.1 Arkivbilleder samt genanvendelse af billeder skal automatisk afregnes til Jan Høst-Aaris senest 30 dage efter brug, hvis betalingen ikke er sket via Sipurecos online arkiv. Modtager Jan Høst-Aaris ikke skriftlig besked om anvendelse senest 30 dage efter benyttelsen, kan der debiteres et tillæg på 100 % pr. billede.

8.2 Billeder, som opbevares i købers/brugers eget arkiv efter aftale, betragtes som kommissionsvarer og skal på opfordring straks returneres.

9. Adgang til online foto- og videoarkiv

9.1 Køber/bruger må ikke overdrage sin brugeradgang til Sipurecos online foto- og videoarkiv til tredjemand. Hvis køber/bruger får mistanke om, at tredjemand er kommet i besiddelse af denne brugeradgang, er køber/bruger forpligtet til at orientere Jan Høst-Aaris om dette.

10. Vedrørende tilbud, udlæg og omkostninger

10.1 Tilbud fra Sipureco er gyldige i tre uger fra afgivelse med mindre andet er specificeret. Tilbud afgives på grundlag af bestillerens oplysninger om opgavens omfang og karakter. Ændres disse oplysninger før eller under opgavens udførelse kan det afgivne tilbud ikke betragtes som bindende. Der tages desuden forbehold for udefrakommende pris- & afgiftsstigninger.

10.2 Alle udlæg til tredjemand påhviler bestilleren. Afholder Jan Høst-Aaris på bestillerens vegne udlæg til tredjemand betales et administrationstillæg på min. 15% af disse udgifter.

10.3 Udskyder bestilleren en opgave, herunder fotooptagelse senere end 2 arbejdsdage før planlagt optagelse, bliver forgæves afholdte omkostninger samt den afsatte tid til opgaven, herunder fotooptagelserne debiteret bestilleren. For opbygninger i atelier debiteres den tid atelieret har været optaget, samt for opbygning og nedtagning.

10.4 Alle beløb er ekskl. omkostninger i forbindelse med optagelse eller hjemtagelse af tekster, fotos og video, modelhonorarer, rekvisitter, transportomkostninger, fragt, porto, samt fortæring på opgaver over 4 timer.

10.5 Jan Høst-Aaris/Sipureco tager forbehold for eventuelle ændringer i vilkår fra leverandører.

11. Erstatning ved manglende eller forsinket levering

11.1 Jan Høst-Aaris er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, hvis det er umuligt eller urimeligt byrdefuldt at opfylde leveringen, p.g.a. væsentlige ændringer i ordrens omfang, foranlediget eller forårsaget af bestilleren, af modellers eller medvirkende personers forhold, eller af forhold som ligger udenfor Jan Høst-Aaris’ kontrol, dvs. force majeure. Erstatning ydes ikke for tab påført bestiller eller tredjemand ved forsinket eller fejlagtig levering.

12. Reklamation

12.1 Reklamation skal ske inden 8 dage. Er reklamationen berettiget omlaves det leverede uden beregning. Skyldes reklamationen forhold nævnt under pkt. 11. sker omlavning alene for kundens regning. Fuld reklamationsret kan kun påregnes, hvis kunden eller dennes repræsentant er til stede under optagelserne.

13. Erstatningsansvar for originalmaterialer

13.1 Alle ubenyttede fotos, der er fremsendt som papirkopier eller dias skal returneres til fotografen i hel og ubeskadiget stand.

14. Levering og tilbagelevering af materialer

14.1 Materiale som kræver postlevering leveres normalt med Post Danmark med mindre andet specificeres af kunden. Levering med kurer/bud/fly el. lign. sker for kundens/købers/brugers regning. Returnering af materiale (varer, rekvisitter og lign.) anvendt i forbindelse med optagelser sker alene for kundens regning. Det påhviler kunden eller dennes repræsentant at forsikre materialer leveret til Jan Høst-Aaris, da disse genstande er ikke er forsikret til anden side. Materiale som kunden ønsker at afhente henstår i maksimalt 3 måneder, hvorefter det bortskaffes uden yderligere varsel.

15. Ved delvis og manglende betaling

15.1 Hvis en fremsendt faktura kun betales delvist betragtes kundeforholdet som værende i restance og kan suspenderes til det fulde beløb er indfriet.

15.2 Efter sidste rettidige indbetalingsdag sender Sipureco først en venlig erindring om manglende betaling, da den manglende betaling kan skyldes menneskelige eller tekniske fejl. Den venlige erindring sendes 2 hverdage efter sidste rettidige indbetalingsdag, hvis der ikke er konstateret en indbetaling.

15.3 Har Sipureco ikke modtaget betaling fra kunden senest 2 hverdage efter den venlige erindring er sendt, udsender Sipureco den første rykker med rykkergebyr på 100 kr. Hvis kunden er erhvervsdrivende bliver der yderligere pålagt et kompensationsgebyr på 310 kr. som kompensation for inddrivelsesomkostningerne. Bliver fakturaen plus 1. rykkergebyr og kompensationsgebyr ikke betalt fremsender Sipureco anden rykker 10 dage efter først udsendte rykker.

15.4 Anden rykker har et rykkergebyr på 100 kr. og et kompensationsgebyr på 310 kr. Bliver det oprindelige krav og de to rykkere ikke betalt inden 10 dage, sendes tredje og sidste rykker med et rykkergebyr på 100 kr. og kompensationsgebyr på 310 kr. Sammen ved tredje rykker varsles kunden om, at Jan Høst-Aaris/Sipureco vil søge juridisk bistand og lade sagen overgå til inkasso ved en advokat. Omkostningerne til en advokat i forbindelse med inkasso betales af skyldner.

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem