fbpx

Link til gældende aftalevilkår

Handels- og leveringsbetingelser gældende fra 15. december 2016 til 14. september 2017:

1. Følgende betingelser er gældende, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

Tilbud

2. Tilbud er gyldige i tre uger fra afgivelse med mindre andet er specificeret. Tilbud afgives på grundlag af bestillerens oplysninger om opgavens omfang og karakter. Ændres disse oplysninger før eller under opgavens udførelse kan det afgivne tilbud ikke betragtes som bindende. Der tages desuden forbehold for udefrakommende pris- & afgiftstigninger.

Ophavsretten

3. Alle tekster, fotos, lyd- og videooptagelser leveres i henhold til gældende lov om ophavsret. I henhold til Lov om Ophavsret tilhører ophavsretten til leveret materiale alene Jan Høst-Aaris. Ophavsretten gøres ikke til genstand for handel. Det er kun retten til publicering af leveret materiale.

Udnyttelsesretten

4. Leverede tekster, fotos, lyd- og videooptagelser må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for engangsreproduktion af tekster og fotos. Er anvendelsen ikke aftalt på forhånd, påhviler det kunden at redegøre fuldstændigt for brugen af tekst- og fotomaterialet på forfatterens/fotografens forlangende.

5. Tekst-, foto-, lyd og videomaterialet må ikke udlånes, og udnyttelsesretten må ikke overdrages/videresælges uden udtrykkelig aftale med Jan Høst-Aaris. Foreligger en tilladelse skal Jan Høst-Aaris’ prislistetakster og betingelser respekteres under alle forhold. Ved aftalt videreudnyttelse skal der fremsendes en specificeret opgørelse over anvendte tekster, fotos, lyd- og videooptagelser med dato for anvendelse, salgspris/bruger etc. Det gælder også for billeder fremsendt i udvalg.

6. Digital videreudnyttelse af billeder (f.eks. på internet) må kun ske efter aftale. Digital lagring af billeder må kun finde sted til internt brug for virksomhedens eller bladets egen redaktion. Anden digital lagring af billeder er forbudt uden skriftlig tilladelse fra forfatteren/fotografen.

7. Efter offentliggørelse skal et eksemplar af publikationen i trykt eller digital udgave, fx pdf, fremsendes vederlagsfrit til Jan Høst-Aaris.

Navngivning

8. Ved offentliggørelse skal forfatternes/fotografens navn anføres, f.eks. som “Af: Jan Høst-Aaris” eller “Foto: Jan Høst-Aaris” ved billedet, artiklens byline eller i kolofonen med et sidetal, så der ikke kan være tvivl om, hvilke tekster/billeder der er leveret af Jan Høst-Aaris. Ved udeladelse af navngivning debiteres et tillæg på 100 % oven i prisen for anvendelsen.

Billedmanipulation

9. Billeder må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden fotografens skriftlige tilladelse.

Arkivanvendelse af billeder

10. Arkivbilleder samt genanvendelse af billeder skal automatisk afregnes til Jan Høst-Aaris senest 30 dage efter brug. Modtager Jan Høst-Aaris ikke skriftlig besked om anvendelse senest 30 dage efter benyttelsen, bliver der debiteres et tillæg på 100 % pr. billede.

11. Billeder, som opbevares i arkiv efter aftale, betragtes som kommissionsvarer og skal på opfordring straks returneres.

12. Faksimilegengivelser afregnes som almindeligt billedbrug.

Ærekrænkelse

13. Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.

14. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det udelukkende brugeren at sikre fornøden tilladelse fra de afbildede personer. Leverede billeder er generelt ikke modelfotos. Ved publicering af billeder, hvor anden ophavsmands værk indgår, er alene brugeren ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra tredjemand.

Vedrørende omkostninger

15. Alle udlæg til tredjemand påhviler bestilleren. Afholder Jan Høst-Aaris på bestillerens vegne udlæg til tredjemand betales et administrationstillæg på min. 15% af disse udgifter.

16. Udskyder bestilleren en opgave, herunder fotooptagelse senere end 2 arbejdsdage før planlagt optagelse, bliver forgæves afholdte omkostninger samt den afsatte tid til opgaven, herunder fotooptagelserne debiteret bestilleren. For opbygninger i atelier debiteres den tid atelieret har været optaget, samt for opbygning og nedtagning.

17. Alle beløb er ekskl. omkostninger i forbindelse med optagelse eller hjemtagelse af billeder, modelhonorarer, rekvisitter, transportomkostninger, fragt, porto, samt fortæring på opgaver over 4 timer.

Erstatning ved manglende eller forsinket levering

18. Jan Høst-Aaris er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, hvis det er umuligt eller urimeligt byrdefuldt at opfylde leveringen, p.g.a. væsentlige ændringer i ordrens omfang, foranlediget eller forårsaget af bestilleren, af modellers eller medvirkende personers forhold, eller af forhold som ligger udenfor Jan Høst-Aaris’ kontrol, dvs. force majeure. Erstatning ydes ikke for tab påført bestiller eller tredjemand ved forsinket eller fejlagtig levering.

Reklamation

19. Reklamation skal ske inden 8 dage. Er reklamationen berettiget omlaves det leverede uden beregning. Skyldes reklamationen forhold nævnt under pkt. 18. sker omlavning alene for kundens regning. Fuld reklamationsret kan kun påregnes hvis kunden eller dennes repræsentant er til stede under optagelserne.

Erstatningsansvar for originalmaterialer

20. Alle ubenyttede fotos, der er fremsendt som papirkopier eller dias skal returneres til fotografen i hel og ubeskadiget stand.

Levering og tilbagelevering af materialer

21. Materiale som kræver postlevering leveres normalt med Post Danmark med mindre andet specificeres af kunden. Levering med kurer/bud/fly el. lign. sker for kundens regning. Returnering af materiale (varer, rekvisitter og lign.) anvendt i forbindelse med optagelser sker alene for kundens regning. Det påhviler kunden eller dennes repræsentant at forsikre materialer leveret til Jan Høst-Aaris, da disse genstande er ikke er forsikret til anden side. Materiale som kunden ønsker at afhente henstår i maksimalt 3 måneder, hvorefter det bortskaffes uden yderligere varsel.

Ret til forvisning til anden side

22. Jan Høst-Aaris forbeholder sig ret til at forevise de udarbejdede tekster og billeder til anden side som eksempler på sit arbejde, herunder også at gøre dem offentligt tilgængeligt på f.eks. websites, trykt markedsføringsmateriale m.m. Ønsker kunden ikke, at optagelser forevises/offentliggøres, påhviler det kunden at indgå aftale herom ved ordreafgivelse. Jan Høst-Aaris vil normalt først vise billeder fra løste opgaver efter kunden har bragt det leverede materiale eller dele heraf.

Betaling

23. Ved manglende betaling efter normal betalingsfrist på 14 dage forbeholder Jan Høst-Aaris sig ret til at udsende 1. betalingspåmindelse med et rykkergebyr på kr. 100,-. Ved fortsat manglende betaling efter otte dage udsendes 2. betalingspåmindelse, hvorpå der påløber et yderligere rykkergebyr på kr. 100,-. Har indbetaling stadig ikke fundet sted umiddelbart efter udsendelse af 2. betalingspåmindelse forbeholder Jan Høst-Aaris sig ret til at overgive sagen til retslig inkasso.

24. Hvis beløbet inklusiv evt. påmindelsesbeløb uden aftale med Jan Høst-Aaris kun indbetales delvist, betragtes kundeforholdet som værende i restance og kan suspenderes til det fulde beløb er indfriet.

25. Køb foretaget via Sipureco’s online billedarkiv på http://sipureco.photodeck.com har ikke en betalingsfrist på 14 dage, men betales med kreditkort ved gennemførelsen af handlen.